Zasady przyjmowania skarg

Szanowni Państwo,

Rzecznik Ubezpieczonych działając na podstawie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.
W sytuacji, gdy Państwa zdaniem zakład ubezpieczeń, powszechne towarzystwo emerytalne lub inny podmiot naruszył prawo lub interesy ubezpieczonych, można w trybie pisemnej skargi zwrócić się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych.

Najczęściej problemy zgłaszane w postępowaniach skargowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (komunikacyjnych; na życie; NNW, domów, mieszkań, turystycznych, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych ect.) dotyczą:
•    sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia;
•    odmowy uznania wnoszonego roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie;
•    opieszałości w prowadzeniu postępowania likwidacyjnego, co powodowało nieterminowe zaspokojenie roszczeń.

Najczęstsze problemy w postępowaniach skargowych dotyczące zabezpieczenia emerytalnego zgłaszane przez członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych to:
•    odmowa dokonania transferu środków do nowego OFE;
•    zawarcie umowy członkostwa w funduszu emerytalnego pod wpływem błędu (utrata uprawnień do wcześniejszego przejścia na emeryturę);
•    nieterminowe przekazywanie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

Aby Rzecznik Ubezpieczonych mógł skutecznie podjąć interwencję, należy przesłać do Biura Rzecznika Ubezpieczonych skargę w formie pisemnej.
Korespondencję należy adresować:

Aleksandra Wiktorow
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

lub

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Prosimy o nieprzesyłanie skarg i próśb o interwencję na adres poczty elektronicznej. Skargi i prośby o interwencję należy przekazywać tradycyjną pocztą, za wyjątkiem e-maili z podpisem elektronicznym.

W skardze należy podać swoje dane:
•    imię i nazwisko;
•    adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
•    nr telefonu;
•    w przypadku członka funduszu emerytalnego również numer PESEL, NIP oraz rachunku w OFE.

Jeżeli osoba skarżąca występuje w czyimś imieniu do skargi należy również dołączyć pełnomocnictwo, które upoważnia do reprezentowania danej osoby. Wzór pełnomocnictwa znajdziecie Państwo w Bazie Wzorów Pism.

We wniosku/skardze należy w zwięzłej i krótkiej formie przedstawić stan faktyczny dotyczący sprawy i działań z nią związanych, jak również:
•    wskazać zarzuty, które w Państwa ocenie przemawiają za nieprawidłowym stanowiskiem zakładu ubezpieczeń/powszechnego towarzystwa emerytalnego;
•    podać argumenty potwierdzające swoje roszczenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń/powszechnego towarzystwa emerytalnego;
•    przedstawić swoje oczekiwania wobec Rzecznika Ubezpieczonych odnoszące się do sposobu załatwienia sprawy, tzn. czy ma być to podjęcie interwencji w zakładzie ubezpieczeń/powszechnym towarzystwie emerytalnym, czy też wyłącznie stanowisko Rzecznika dotyczące przedmiotowej sprawy.

Do skargi, (wniosku, zażalenia) należy dołączyć, jeśli oczywiście jesteście Państwo w posiadaniu, kserokopię korespondencji z zakładem ubezpieczeń/powszechnym towarzystwem emerytalnym, bądź kopie innych dokumentów, które są istotne dla sprawy i potwierdzają zgłaszane roszczenia.

Wzór wniosku/skargi znajdziecie Państwo w Bazie Wzorów Pism.

W przypadku braku jakiejkolwiek dokumentacji należy jako niezbędne minimum podać takie informacje jak:
•    nazwa podmiotu, od której dochodzimy roszczeń lub której działalność jest przedmiotem skargi;
•    rodzaj ubezpieczenia;
•    data i miejsce zdarzenia ubezpieczeniowego.
•    numer polisy/rachunku.

Brak kompletu w/w danych uniemożliwia bowiem zarówno merytoryczne ustosunkowanie się Rzecznika Ubezpieczonych do przedmiotu sporu, jak również nie pozwala rozważyć wszczęcia ewentualnej interwencji w sprawie. W przypadku braku wymaganej dokumentacji, bądź informacji Rzecznik Ubezpieczonych może zwrócić się do osoby skarżącej o ich uzupełnienie. Informujemy, iż takie czynności powodują wydłużenie terminu rozpatrzenia sprawy.

W sytuacji skierowania pisma do Rzecznika Ubezpieczonych, jako drugiego bądź kolejnego adresata, jedynie „do wiadomości”, bez wyraźnej prośby o interwencję, Rzecznik nie podejmuje interwencji w zgłoszonej sprawie. Z takiej formy zaprezentowania skargi wynika bowiem, że jej autor chce jedynie zapoznać Rzecznika ze swoją sprawą. Jednak materiał zawarty w otrzymanych skargach może zostać wykorzystany na innych płaszczyznach działalności Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

Wszelkie dodatkowe spostrzeżenia i uwagi odnoszące się do sposobu załatwienia przez zakład ubezpieczeń/powszechne towarzystwo emerytalne zgłaszanych roszczeń są cennymi wskazówkami dla Rzecznika Ubezpieczonych w rozpatrywaniu indywidualnych spraw, jak również w kwestii traktowania konsumentów usługi ubezpieczeniowej i członków otwartych funduszy emerytalnych.

Napływające do Biura Rzecznika Ubezpieczonych skargi są przedmiotem szczególnej analizy ekspertów, którzy, zachowując formę pisemną, na bieżąco informują wnioskodawców o podjętych w danej sprawie krokach.

Prócz prowadzonych postępowań skargowych odpowiadając na potrzeby konsumentów Rzecznik uruchomił eksperckie dyżury telefoniczne, gdzie można otrzymać profesjonalną, bezpłatną informację lub poradę w interesujących Państwa kwestiach. Więcej na temat dyżurów - Dyżury telefoniczne ekspertów Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

W ramach funkcji pomocowych Rzecznika istnieje również możliwość złożenia zapytania w formie elektronicznej poprzez FORMULARZ ZAPYTANIA lub przesłanie na adres porady@rzu.gov.pl w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa ubezpieczeniowego i zabezpieczenia emerytalnego oraz krótkich zapytań związanych z powyższą problematyką. Pamiętać jednak należy, że czas rozpatrywania zapytań napływających pocztą elektroniczną wynosi do 2 tygodni.

Ponadto wobec wątpliwości praktycznych w stosowaniu prawa pomocne jest również orzecznictwo sądowe, które znajdą Państwo w naszej Bazie Orzecznictwa.

W ramach postępowań reklamacyjnych z zakładami ubezpieczeń proponujemy również korzystać z bazy wzorów odwołań od stanowiska zakładu ubezpieczeń, wzorów wezwań do zapłaty odszkodowania kierowanych do ubezpieczycieli, a także w ramach przygotowywanych postępowań sądowych wzorów pozwów o zapłatę (stosowanych w postępowaniach zwykłych i uproszczonych), które znajdują się w naszej Bazie Wzorów Pism.

Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem skarg będą przetwarzane przez Rzecznika Ubezpieczonych z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w  celu rozpatrzenia skargi oraz w celach archiwalnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia skargi.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT